Vedenkäsittelyn arvioinnit

Voimalaitoksen häiriöttömän käytön edellytys on, että voimalaitoksella käytettävän veden ja laitoksen tuottaman höyryn laadut ovat riittävän hyviä. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että nämä vaatimukset täyttyvät esim. suorittamalla veden ja höyryn laadun mittauksia voimalaitoksella ja analysoimalla voimalaitoksella kerättyjä vesi- ja höyrynäytteitä ja laitoksen omien mittausten tuloksia.  Mikäli puutteita havaitaan, voimme suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Teemme vedenkäsittelyn arviointeja monella eri tapaa. Järjestämme mm. vuosittain Voimalaitosten Vesivertailun, jossa analysoimme useilta voimalaitoksilta kerätyt vesi- ja höyrynäytteet.

Vertailun tuloksena osallistujat saavat arvion veden ja höyryn laadusta omalla laitoksellaan ja yhteenvedon kaikkien osallistujien tuloksista.

Teemme myös laitoskohtaisia arviointeja, jotka laajimmillaan kattavat lisäveden valmistuksen, lauhteiden käsittelyn, syöttöveden käsittelyn, kattilaveden käsittelyn sekä veden laadun ja kattilan kunnon arvioinnin, ml. mittauksemme laitospaikalla.

Jos voimalaitoksen toiminnassa tai kunnossa on havaittu puutteita, jotka viittaavat ongelmiin vedenkäsittelyssä, voimme auttaa asiakasta paikantamaan ja korjaamaan puutteet.

services_alasivu3

Kattilan sisäpuoliset tarkastukset

Teemme kattiloiden sisäpuolisia tarkastuksia, joissa mittaamme sekä kattilan höyrystinosan seinäputkien seinämän paksuuden että putkien sisäpuolisen kerrostuman paksuuden. Tarkastus tehdään kehittyneellä ultraäänimenetelmällä. Menetelmän etuna verrattuna perinteiseen menetelmään, jossa kattilasta leikataan yksi tai muutamia putkinäytteitä, jotka analysoidaan metallurgisessa laboratoriossa, on, että

  • ultraäänimenetelmällä voidaan kartoittaa putkien kunto useissa sadoissa pisteissä muutamassa päivässä, joten tulokset kuvaavat kattilan kuntoa huomattavasti tarkemmin ja kattavammin kuin näyteputkien analyysitulokset
  • ultraäänimenetelmä ei heikenne kattilan painerunkoa, kun taas putkinäytteitä otettaessa kattilan painerunkoon joudutaan tekemään uusia hitsausliitoksia

Käytännössä em. menetelmiä käytetään usein toisiaan täydentäen niin, että perustarkastus tehdään ultraäänimenetelmällä ja putkinäytteitä otetaan vain, jos ultraäänitarkastuksen mukaan kerrostumat ovat poikkeuksellisen paksuja ja ainoastaan niissä kohdin, jossa paksuja kerrostumia on todettu. Putkinäytteiden avulla voidaan tällöin sekä varmistaa ultraäänitarkastuksen tulos että selvittää kerrostumien koostumus ja kerrostumien poistoon sopiva peittausliuos.

Peittausten valvonta

Kattilaputkistojen sisäpinnat puhdistetaan happokäsittelyllä (peittauksella) käyttöönoton yhteydessä ja aina tarvittaessa, ts. kun sisäpinnoille on kertynyt kerrostumia niin, että putkiston lämpötila käytön aikana uhkaa nousta suunnitteluarvoja korkeammaksi.

Varon asiantuntijoilla on laaja kokemus erilaisista peittausmenetelmistä. Valvomme, että peittaus tehdään turvallisesti ja tehokkaasti niin, että kattilaputkisto on puhdas peittauksen jälkeen ja kattilan sisäpinnat passivoituvat hyvin peittauksen jälkeisessä käyttöönotossa.

Voimme varmistaa peittauksen tehokkuuden esim. mittaamalla kattilaputkien sisäpuolisten kerrostumien paksuutta peittauksen aikana, jolloin peittauksen tehoa voidaan seurata reaaliaikaisesti. Voimme myös auttaa asiakkaitamme käsittelemään peittauksessa syntyvät jätteet asianmukaisesti.